Site menu:

Aktuálně:

Zprávy z Dark Elfa»


Nejlepší online hra: Dark Elf

Extraliga o?ima Torga a sayky

14.9. 2014 Autor Epiqman Komentáře Komentáře (0) Kategorie Rozhovory Hodnocení 0.00 Přečteno x2573

Bylo chladné a deštivé odpoledne. Jako vždy mou sv?tnici osv?tlovala pouze plápolající sví?ka na stole, která tak navodila celému dni ponurou a spavou atmosféru. Hlava mi již klimbala nad cáry papíru, když v tom se ozvalo rázné zabouchání na dve?e a já div úlekem nevylil lahvinku s inkoustem. Ani jsem nemusel na zaklepání odpovídat a p?ede mnou již stála vysoká, dešt?m smo?ená, postava. Ihned jsem poznal, že se jedná o Torga, se kterým jsem m?l dnes vézt rozhovor na téma extraligy, div jsem na to málem zapomn?l. Pokynul jsem, aby se posadil a za ním se kr?ila ješt? jakási postava spíše hobitího vzr?stu. Zaost?il jsem a po chvíli jsem v malém promrzlém ?loví?kovi poznal sayku, ze kterého si Torg v mžiku ud?lal osobní v?šák, když na n?j hodil promo?ený kabát. Nuže, dali jsme se do ?e?i.


E:Zdravím, myslím, že T? nemusím komunit? nijak p?edstavovat, p?eci jen jsi jedno z nejprofláknut?jších jmen na celém DE. Je tomu už n?jaký pátek, co jsi na sloupku nás všechny šokoval svých odchodem z DE, ovšem pokud se nemýlím, nikdy jsi nep?estal hrát úpln?. Což je jedin? dob?e, protože práv? proto se zanedlouho spustí o?ekávaná extraliga. Mohl bys mi prozradit, co si od této extraligy slibuješ? Doufáš, že se do extraligy p?ihlásí i n?jací sta?í mazáci, kte?í na DE již zanev?eli nebo ješt? lépe, máš n?jaké zprávy o tom, že se n?kdo z t?chto hrá?? vrátí? P?eci jen se jist? s mnohými znáš a bylo by jen a jen dob?e, kdyby extraliga p?ivedla staré dobré veterány zp?t k DE.

T:Mýlíš se. V podstat? 1/2 roku jsem nehrál a opravdu byl rozhodnut, že s tím seknu pak m? k DE vrátila tehdy navrátivší se (po roce a n?co) Keithi, která nem?la s kým hrát. To jen k up?esn?ní.
Co si od Extraligy slibuji a pro? to d?láme, je otázka, která má více rovin.

Za 1) chceme DE dát n?co, co tu strašn? dlouho nebylo. N?co jako výkladní sk?í?. 10 lig napln?ných t?mi nejlepšími hrá?i na DE, zápasící za vícemén? vyrovnaných podmínek. Mnozí dodnes s láskou vzpomínají na souboje nap?. Riders vs. MoD v jedni?ce. Respektive všeobecn? na legendární souboje. Naopak nikdo si nevzpomene na legendární farmu.
2) dalším cílem je vrátit ?ást klan?, které p?estaly hrát kv?li prázdným ligám, zp?t k DE
3) udržet hrá?e, které by jinak nudnost prázdných lig donutila skon?it
4) je to jedine?ný zp?sob dokázat, kdo je nejlepší. Neb bodování je zkreslené tím, že body za ligu bez konkurence jsou stejné jako za ligu s konkurencí. Co h??, jsou teoreticky i mén? hodnotné, neb klan který p?ijde 4x do prázdné ligy nasbírá klidn? 80 bod? za 60 dní, zatímco klan který bude hledat konkurenci 40 ?i 60.
A add návrat hrá??, co mám za informace, b?ží o?ukávání v rámci královské legie, green dream, triskelionu a Riders of Freedom.


Sayka si odkašlal, ?ímž na sebe upoutal pozornost, mírn? se narovnal a dodal, aniž by k tomu byl vyzván:
„Extraliga p?inese nový formát souboje ve smyslu 9 zaru?ených souboj? s p?edními klany, bez politika?ení, farmení, trofejí. Tohle podle m? m?že p?itáhnout i n?které veterány, ovšem budou se muset transformovat do klan?, které se do extraligy dostanou postavením v žeb?í?ku. Hlavním smyslem je si prost? po?ádn? zabojovat, pokaždé s n?kým jiným a užít si to."
Torg na tuto poznámku reagoval pouze tím, že se podíval na sayku, mírn? p?ikývnul a nijak se k tomu dále nevyjad?oval. A já tedy pokra?oval v rozhovoru.


E: To se pak omlouvám, pauza zde byla, ale nikoliv tak dlouhá, nejspíše jsem jí nezaregistroval. Na meziligovém padla zmínka o tom, že jsi m?l v hlav? nápad ohledn? extraligy již velmi dávno. Jak to, že se extraliga uskute?ní až nyní, kdy je DE v útlumu? Také si na meziligovém uvedl, že již máte p?islíbenou ú?ast minimáln? ?trnácti klan?, aniž by si jakýkoliv z nich obepisoval. V??íš tomu, že se naplní limit dvaceti klan?, které dají alespo? onu elitní p?tici hrá???


T: Pevn? v??ím, že limit 20 klan? naplníme. Ano tenhle nápad jsem poprvé vyslovil p?ed 5 možná 6 lety. Každopádn? ztroskotalo to na neochot? to organizovat a vymýšlet. A i nezkušenosti. I když se to nezdá s extraligou je spojeno množství práce. Jak na stran? organizátor?, tak na stran? LP, n?které v?ci se musely upravit. Na druhou stranu te? je to jedna z posledních chvil kdy to má ješt? smysl ud?lat.


E: Jak jsi sám podotkl, s extraligou je a ješt? bude spousta práce. Nicmén? jak jsem pochopil, extraliga bude mít sv?j ro?ník a tomu se budete muset intenzivn? v?novat jakožto organizáto?i. A p?edpokládám, že neskon?íme u jednoho ro?níku. Nebude to pro Vás problém, zavázat se na dobu neur?itou tomuto pohlcova?i volného ?asu? Existují n?jací Vaši zástupci nebo jste v tom sami?


T: Aktuáln? jsme v tom sami, ale máme spoustu lidí, kte?í nás podporují a snaží se pomoci. A ano je to zábava minimáln? na 3/4 roku, na druhou stranu d?láme to pro komunitu. Po tomhle ro?níku si to vyhodnotíme a uvidíme, t?eba n?koho do party p?ibereme.


E: Tak ono když ?lov?k ví, že za ním n?kdo stojí, hned se to d?lá lépe. :) Jak jsi mi podotknul na za?átku, chvíli si nehrál a d?vodem této pauzy byla tuším p?edevším hádka s Pletkou. Ne že by mi n?co bylo do Tvého osobního života a do vztahu s Pletkou, ale jist? jste s ním museli probrat ?adu v?cí a tak se ptám, je to mezi Vámi už vše v po?ádku nebo s Pletkou komunikuje spíše sayka? :P


T: Se Zde?kem se známe dlouho. N?jakých 8 let. A ano tehdy byl d?vodem m?j názorový rozchod s LP. Prost? máme na n?které v?ci jiný názor. A to je v?c, která se nezm?nila. Takže náš vztah je nyní pracovn? korektní, ale vyjednává radši sayka :)


E: Jist?, to je zcela pochopitelné. Nyní však zp?t k extralize. Odm?ny za výhru pop?ípad? za nižší umíst?ní jsou docela št?dré, snad nejv?tším lákadlem jsou draci - ve h?e je jeden ?ervený a dva mod?í. Silných a naboostovaných drak? po DE už b?há dost na to, aby se tento p?íliv zastavil. Myslíš, že je to vhodná odm?na? Komunita už na draky dosti nadává a mnohým z nás je jasné, kde by nejspíše skon?ili. Neuvažovali jste nap?íklad o tom, že by drak nebyl p?eposílatelný z jednoho ú?tu na druhý?


T: Tohle je v?c na LPho nikoli na nás. Za sebe se domnívám, že jediná cesta jak snížit vliv drak? je jich p?idat víc a tím jejich cenu devalvovat. Na druhou stranu ?erve?ák z roku 2014 netrénovaný není jako ?erve?ák z roku 2010. Ostatní herové jsou i expama n?kde jinde. Na druhou stranu je to extraliga tzn. sout?ž t?ch nejlepších. A vít?zný tým nezíská 1 draka, ale až 8. V návaznosti na to kolik hrá?? proto?í.


E: Po?kat, ?ekn?me, že vít?zný tým ?ítá 9 hrá??, z nichž 7 hrálo 4 a více v?k?. Každý z t?ch sedmi hrá?? získá ?erveného draka? Z popisku odm?n, je bych ?ekl patrné, že vít?zný tým získá pouze jednoho draka a hrá?i si ho budou muset n?jak vydražit mezi sebou nebo ur?it, který hrá? ho získá.


T: Ano každý z t?chto 7mi získá bu? draka nebo expy a stejn? tak artefakt. Proto se též nebojíme, že nenaplníme kapacitu turnaje.


E: Ach tak. Nuže, pro n?které tato zpráva bude jist? žhavou novinkou. N?které klany, které pat?í mezi aktuální top klany, se bohužel díky ?áste?né neaktivit? nejspíše nedostanou do první divize (tím mám na mysli p?edevším RoD), jaké klany vnímáš jako favority v první a potažmo i v druhé divizi? Troufáš si ?íct, že nov? vzniklý MoL dokáže prorazit až na vrchol v první extralize, pokud se tam tedy dostane, o ?emž nepochybuji z jejich (vašeho) aktuálního postavení?


T: Podle m? m?že v první divizi vyhrát kdokoli. Je tam mnoho favorit?. LoD, Kruh sv?tla, MoD, MoL, Lovci kostí, Terminators s Scorpsem alias bRAMBOrem. Hraje se 5 na 5 na Am map? a m?že vyhrát kdokoli. Není klan z první desítky, co by nedal kvalitní p?tici.


Zpoza Torga se ozvalo jemné zakuckání a slyšel jsem pouze: „Já osobn? bych vsázel na Kruh p?ípadn? MoL". Torg o?ividn? další saykovu poznámku ignoroval, le? bylo vid?t, že se nap?ímil, když uslyšel o MoL.


E: Když už si zmínil Terminators, myslíš, že nastoupí po té nyn?jší afé?e v K1? Máš o tom n?jaké zprávy? A favorita druhé divize máš? Budou to RoD nebo n?kdo jiný? (Vím, ?íkal jsem, že to je již má poslední otázka, ale když na to p?išla ?e?) :) .


T: Druhá divize m?že mít náboj, pokud p?jdou staré klany. Ur?it? budou pat?it k favorit?m, ale konkurence Lamek, Green Dream, Triskelionu ?i KL jist? bude stát za zmínku.Co se tý?e Terminators myslím, že by byla škoda pro turnaj, když by nešli a myslím, že si Scorpses nenechá ujít p?íležitost ukázat se a dob?e si zabojovat.


E: Super, já Ti d?kuju za Tv?j ?as a nyní nám ješt? na konec m?žeš prozradit, jak se Ti pracuje se saykou a p?ípadn? na n?j n?co prásknout.:P V??ím, že spolupráce jist? bude klapat, ale ?asto se m?že n?co najít. A myslím, že mohu za celou DE komunitu pod?kovat za p?ipravovanou extraligu, doufám, že se vyda?í!


Torg pohlédl ke shrbenému saykovi a hrd? povídá:
Já musím ?íct, že spolupráce se Saykou je skv?lá. Nenašel bych na DE asi v?tšího profesionála a i p?edcházející turnaje toho byly d?kazem. Moc d?kuji za rozhovor a doufám, že se potkáme v extralize.


Na?ež se Torg zvedl ze židle a mí?il ke dve?ím, ?ekaje na svého „poskoka". ?ehož jsem využil a šeptem se ptám sayky:
Jak se Ti s Torgem spolupracuje? Mohl bys nám na n?j t?eba n?co prozradit? :P

Sayka se zaculil a povídá:
„Spolupráce je bez problém?, když nem?že jeden, druhý tu pot?ebnou v?c ud?lá. Navíc krom? extraligy jsme spolu již po?ádali r?zné akce okolo DE, jako t?eba fotbaly nebo paintbally, te? za?ínáme na jednom zase pracovat a ?eká nás organizace pražského srazu, kde p?isp?ju spíš kontakty. Víme prost? od toho druhého po organiza?ní stránce ?ekat.
A co na n?j prozradit? Nikdo v DE nemá asi takový kontakty jako on, zná skoro každýho osobn? mi p?ijde. :D"

Torg se svrašt?lým ?elem již ?ekal dost dlouho u dve?í, což byl signál pro sayku a rychle k n?mu p?icupital, podal mu kabát a spole?n? se vytratili z mé sv?tnice a m? tam zanechali s kopou nových informací.

 

P.S. - Postava sayky je málo vid?na pouze proto, že hlavním mluv?ím byl Torg a jakožto vedlejší, dodatkový mluv?í, byl zvolen sayka (p?edevším z ?asových d?vod?, které v?noval rozhovoru). Není v tom nic osobního a sayka i Torg s tímto souhlasili.

 

Hodnocení článku: Hodnocení 0.00, Hodnotilo 0 uživatelů